technischestemwijzer.nl

CDA

 

Klimaat

stellingmening
1. Nederland volgt op zijn minst de Europese klimaatdoelen: 40% CO2-reductie in 2030 en 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990.Het CDA staat achter het klimaatakkoord van Parijs met doelen voor 2050 en achter de Europese inzet en verdeling over de lidstaten om dat doel te halen.
2. Het klimaatbeleid wordt gestuurd op reductie van CO2, niet op een bepaalde techniek.Het CDA wil dat zo kostenefficiënt mogelijk CO2 wordt gereduceerd. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met draagvlak, werkgelegenheid en innovatie.
3. De overheid maakt opslag van CO2 in oude velden op zee mogelijk.
4. Verbeter het Europese CO2-handelssysteem zo dat bedrijven die goed presteren op het gebied van CO2-reductie, geen kostennadeel ondervinden ten opzichte van concurrenten buiten Europa.Dat bedrijven worden ondersteund bij CO2-reductie. Daarmee krijgen ze uiteindelijk een kostenvoordeel. Het CDA wil dat het ETS wordt verbeterd. Sectoren die opereren op de wereldmarkt met een concurrentienadeel moeten worden gecompenseerd, maar dit kan niet voor alle sectoren.
 

Energie

stellingmening
5. Windenergie op de Noordzee wordt fors uitgebreid.
6. De subsidie voor windenergie moet de komende vier jaar verdwijnen.Al wil het CDA liefst zo snel mogelijk geen subsidies voor hernieuwbare energie, binnen vier jaar geen subsidies is niet het doel van beleid, dat doel is een energievoorziening met minder CO2-uitstoot.
7. De salderingsregeling voor eigen zonnestroom blijft bestaan.Wel moet de regeling verbeterd worden.
8. De komende vier jaar komt er de verplichting dat nieuw te bouwen woningen minstens energieneutraal zijn.
9. De overheid bevordert onderzoek naar kerncentrales die inherent veilig zijn.
10. Stop met de (bij)stook van biomassa in de elektriciteitscentrales.Afspraak is afspraak. In het energieakkoord is bijstook van biomassa onder voorwaarden toegestaan. Daarin is geïnvesteerd, onder andere ten behoeve van certificering.
11. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende technieken te gebruiken die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er komen maatregelen om dit strenger na te leven.
12. De komende kabinetsperiode sluiten de kolencentrales.Het CDA wil dat de kolencentrales sluiten, maar het is kapitaalvernietiging en niet kostenefficiënt om de drie nieuwste, welke de efficiëntste centrales van Europa zijn, binnen vier jaar sluiten.
13. Er komt geen verder onderzoek naar de winning van schaliegas.Het is goed om onderzoek te doen, misschien dat met nieuwe technieken schaliegaswinning veilig kan voor milieu en met minder overlast.
14. De overheid stimuleert de winning van warmte uit geothermie.
15. De overheid creëert financiële regelingen voor demonstratieprojecten van CO2-arme productietechniek in de energie-intensieve industrie.
 

Economie

stellingmening
16. Creëer een Nationale Investeringsbank voor het bevorderen van: (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Innovatie
 • Ook in het CDA verkiezingsprogramma staat dat er een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid moet worden opgericht. Hieronder vallen ook circulaire projecten waarmee energie en CO2-uitstoot kan worden gerealiseerd.
 • Duurzaamheid
 • Ook in het CDA verkiezingsprogramma staat dat er een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid moet worden opgericht. Hieronder vallen ook circulaire projecten waarmee energie en CO2-uitstoot kan worden gerealiseerd.
 • Circulaire economie
 • Ook in het CDA verkiezingsprogramma staat dat er een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid moet worden opgericht. Hieronder vallen ook circulaire projecten waarmee energie en CO2-uitstoot kan worden gerealiseerd.
  17. De overheid stelt zich op als launching customer en helpt zo een markt te creëren voor gewenste technische ontwikkelingen.
  18. De overheid zet in op het gebruik van biomassa als grondstof voor duurzame materialen.
  19. Regelgeving die de ontwikkeling van de circulaire economie in de weg staat, wordt afgeschaft.
   

  Onderzoek

  stellingmening
  20. Er gaat structureel minstens een miljard euro per jaar meer naar fundamenteel onderzoek.Het CDA is voor een verdubbeling van de bestedingen aan onderzoek en innovatie op het gebied van energie. Dat gaat nu om ongeveer 200 miljoen, het CDA wil daar 400 miljoen van maken.
  21. Het topsectorenbeleid wordt toegesneden op maatschappelijke uitdagingen/cross-sectorale thema's.Door op deze wijze voort te bouwen op het topsectorenbeleid kunnen unieke en gespecialiseerde kennis over de grenzen van de eigen topsector worden ingezet en daar worden gecombineerd met de kennis specialisaties van andere sectoren. Het CDA wil verder dat in het topsectorenbeleid regionale partners meer ruimte krijgen voor eigen prioriteiten.
   

  Onderwijs

  stellingmening
  22. Programmeren komt verplicht in het lesrooster van het basis- en middelbaar onderwijs.Het CDA is tegen het verplicht opleggen van bovenaf. We hebben kerndoelen en binnen die kerndoelen hebben scholen ruimte om eigen accenten aan te geven en kunnen dan aandacht aan programmeren besteden als ze dat willen. Verder is het zo dat als er een verplicht vak bij komt, er dan minder tijd is voor de overige vakken.
  23. Digitale vaardigheid wordt een leerdoel in het basis- en middelbaar onderwijs.Binnen de gestelde kerndoelen is het belangrijk om aandacht te besteden aan digitale vaardigheid. De manier waarop laten wij over aan de scholen.
  24. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt vakmanschap als volwaardig diploma.Het CDA vindt het van groot belang dat vakmanschap meer wordt gewaardeerd in onze samenleving, die overigens zonder goede vakmensen niet kan functioneren. Dit is een van de zaken om dit te realiseren.
  25. De komende vier jaar verdwijnen de studentenstops in de bètatechnische studierichtingen door het creëren van extra opleidingscapaciteit.Het CDA heeft meerdere keren vragen gesteld over de studentenstops bij bèta technische studierichtingen. Ook hebben wij een motie ingediend waarin wij de minister hebben opgeroepen in overleg met universiteiten en bedrijfsleven per komend studiejaar een einde te maken aan de studentenstops.
   

  Mobiliteit

  stellingmening
  26. Er komt een kilometerheffing, afhankelijk van plaats en tijd.Naast extra investeringen gaan wij ons komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. In de nabije toekomst wordt het mogelijk zijn om vijf minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar onze plaats van bestemming reizen. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden.
  27. De overheid bestrijdt files vooral met extra rijbanen.Naast extra investeringen gaan wij ons komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit.
  28. Vanaf 2025 mogen alleen personenauto's zonder directe broeikasgasemissies worden verkocht.
  29. Het treinvervoer krijgt een extra investeringsimpuls: de trein rijdt op drukke trajecten elk kwartier.Voor het grootste deel is dat al zo. ProRail, NS en de regionale spoorbedrijven krijgen wel de ruimte om de prestaties op het spoor verder te verbeteren.
  30. Schiphol krijgt de mogelijkheid een zevende landingsbaan aan te leggen.Eigenlijk gebeurt dat al, maar dan in Lelystad. Het CDA houdt vooralsnog vast aan de afspraken in het Aldersakkoord. En daar zit geen zevende baan in.
  31. Er komt wettelijke experimenteerruimte voor nieuwe vervoersconcepten.We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden.
   

  Gezondheidszorg

  stellingmening
  32. De komende vier jaar is e-Health, zorg op afstand, onderdeel van de standaard gezondheidspraktijk.Mobile Health, eHealth en domotica zijn ook nu al onderdeel van de gezondheidspraktijk, maar hier kan nog veel meer invulling aan worden gegeven. Tegelijk moeten we wel rekening blijven houden met mensen die onvoldoende met deze ontwikkelingen mee kunnen. Zorg is en blijft uiteindelijk mensenwerk.
  33. De financiering van de zorg wordt zo ingericht dat die de toepassing van kostenbesparende technieken bevordert.De beheersing van de zorgkosten zal voor een belangrijk deel moeten worden gerealiseerd door meer innovatie. Het bevorderen van de toepassing van kostenbesparende technieken is daar absoluut een onderdeel van.
   

  Informatiemaatschappij

  stellingmening
  34. Voor internetproviders komt er een keurmerk cyberveiligheid.Het CDA verzet zich niet tegen de totstandkoming van een eventueel keurmerk, maar verwacht er ook geen wonderen van. Belangrijker dan dat is de effectieve handhaving door providers bij misstanden/strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld is vastgelegd in de zogeheten Notice and take downprocedure ism met het Openbaar Ministerie.
  35. Digitale communicatie krijgt een wettelijk vastgestelde bescherming en valt onder briefgeheim.Daarom steunt CDA wetsvoorstel wijziging Grondwet inz. brief-, telefoon- en telegraafgeheim.
  36. Burgers hebben inzage in hun persoonlijke gegevens die de overheid voor haar dienstverlening gebruikt.Burgers moeten eigen gegevens kunnen inzien via MijnOverheid en zo nodig kunnen laten corrigeren.
  37. Overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn altijd aanvechtbaar.Het CDA hecht waarde aan helderheid voor burgers waarop beslissingen van de overheid gebaseerd zijn. Via met name het bestuursrecht kunnen burgers hier bezwaar tegen maken, aan deze rechtsmiddelen doet het gebruik aan big data niet af.
  38. Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie in de publieke sfeer wordt getoetst door een bestaande of nieuw op te richten autoriteit.Het CDA verzet zich tegen de gedachte dat tegen iedere bedreiging of nieuwe ontwikkelingen in de samenleving een extra bureaucratische overheidslaag moet worden ingebouwd. Controle moet effectief zijn ingericht en het bestaande rechtssysteem voorziet in voldoende waarborgen, evenals de Autoriteit Persoonsgegevens die als waakhond voor het gebruik van persoonsgegevens optreedt.
  39. Veiligheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om digitaal in te breken.Deze wet is op 20/12 aangenomen in de Tweede Kamer en het CDA heeft voor gestemd. Deze wet maakt het mogelijk dat de politie bij verdachten van ernstige misdrijven, zoals het plegen van terroristische aanslagen, op hun apparatuur kan inbreken en kan meelezen via het internet om bewijs te vergaren.
  40. Veiligheidsdiensten mogen geen sleepnetmethoden of encryptie-inbreuk toepassen.Verruiming van bevoegdheden op digitaal gebied moeten wel gepaard gaan met adequaat toezicht.

  Legenda
    eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    niet beantwoord/gekozen
    niet meegewerkt aan enquête