technischestemwijzer.nl

D66

 

Klimaat

stellingmening
1. Nederland volgt op zijn minst de Europese klimaatdoelen: 40% CO2-reductie in 2030 en 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990.D66 wil dat ook Nederland zich houdt aan het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De huidige doelstellingen in Europa zijn daarvoor eigenlijk al niet voldoende en zullen ambitieuzer moeten worden om echt een bijdrage te leveren.
2. Het klimaatbeleid wordt gestuurd op reductie van CO2, niet op een bepaalde techniek.D66 ziet het voorkomen van opwarming van de aarde door het beperken van de CO2-uitstoot als het hoofddoel. Om dat zo slim mogelijk te bereiken moeten we onze blik open houden en de kans geven aan innovatie en nieuwe technieken.
3. De overheid maakt opslag van CO2 in oude velden op zee mogelijk.Het afvangen en opslaan van CO2 in lege velden is een kansrijke innovatieve techniek die een grote bijdrage kan leveren aan het tegengaan van CO2-uitstoot bij industrieën die weinig alternatieven hebben. We moeten deze techniek daarom gaan ontwikkelen. Daarbij moet natuurlijk worden gekeken of het impact heeft op de natuur.
4. Verbeter het Europese CO2-handelssysteem zo dat bedrijven die goed presteren op het gebied van CO2-reductie, geen kostennadeel ondervinden ten opzichte van concurrenten buiten Europa.D66 vindt verbetering van het emissiehandelsysteem in Europa cruciaal. Innovatieve, schone bedrijven krijgen daarmee ook juist een sterkere positie. Mogelijke nadelen ten opzichte van concurrenten binnen én buiten Europa willen we zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door voorlopers te belonen en afspraken te maken met internationale handelspartners over het wereldwijd beprijzen van CO2-uitstoot.
 

Energie

stellingmening
5. Windenergie op de Noordzee wordt fors uitgebreid.Windmolens op zee zijn voor Nederland een van de beste opties om duurzame energie op te wekken. D66 wil daarom samenwerken met andere Noordzeelanden om de mogelijkheden voor windenergie uit te breiden. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met andere belangen op de Noordzee, zoals de natuur en scheepvaart.
6. De subsidie voor windenergie moet de komende vier jaar verdwijnen.Om de omslag te maken van fossiele naar duurzame energie en minder afhankelijk te worden van Poetin, moeten we duurzame energiebronnen ontwikkelen. Het is nu nog niet mogelijk om dat te doen zonder dat de overheid dat extra stimuleert. Bij eerdere aanbestedingen hebben we gezien dat de kosten van windenergie al wel fors aan het dalen zijn. Samen met een eerlijke CO2-prijs zal het in de toekomst wel mogelijk zijn om te stoppen met de subsidie. Maar vier jaar is daarvoor een te korte periode.
7. De salderingsregeling voor eigen zonnestroom blijft bestaan.D66 wil dat mensen worden gestimuleerd om zelf duurzame energie op te wekken. Daarom is D66 voorstander van de terugleverregeling van energie aan het net. De regeling kan wel worden hervormd als in de toekomst blijkt dat dat nodig is. Daarbij moeten natuurlijk mensen die al hebben geïnvesteerd in zonne-energie dezelfde zekerheid houden.
8. De komende vier jaar komt er de verplichting dat nieuw te bouwen woningen minstens energieneutraal zijn.Een energieneutraal huis is niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor de portemonnee. Want in een energieneutraal huis hoeven bewoners bijna niets of zelfs helemaal niets voor hun energie te betalen.
9. De overheid bevordert onderzoek naar kerncentrales die inherent veilig zijn.D66 ziet in de huidige vorm van kernenergie geen toekomst, vanwege de grote risico's en het onopgeloste probleem met radioactief afval. Maar we moeten altijd nieuwe kennis blijven ontwikkelen. Als innovaties bij kernenergie leiden tot CO2-loze energie, die ook echt veilig en schoon is, dan kan dat een grote bijdrage leveren aan het klimaat.
10. Stop met de (bij)stook van biomassa in de elektriciteitscentrales.Het bijstoken van biomassa betekent dat we (bijvoorbeeld) bomen in Canada kappen en naar Nederland vervoeren en deze vervolgens met een subsidie van enkele miljarden op te stoken in de kolencentrales. Dit is weinig duurzaam en zorgt niet voor een echte vergroening van onze economie. D66 geeft deze investering liever uit aan een structurele verduurzaming.
11. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende technieken te gebruiken die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er komen maatregelen om dit strenger na te leven.Bedrijven kunnen veel energie en geld besparen wanneer ze beter worden begeleid bij het uitvoeren van energiebesparende technieken en de verplichting daartoe ook beter wordt gehandhaafd. In Den Bosch hebben bijvoorbeeld slechts een paar toezichthouders ervoor gezorgd dat de lokale bedrijven evenveel energie bespaarden als 5 windmolens in een jaar kunnen opwekken.
12. De komende kabinetsperiode sluiten de kolencentrales.D66 wil voldoen aan de ambities uit het Parijs-akkoord en daarom nog deze kabinetsperiode een besluit nemen over het sluiten van de kolencentrales. We willen de kolencentrales op verantwoorde wijze zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2025, sluiten.
13. Er komt geen verder onderzoek naar de winning van schaliegas.In Nederland is inmiddels al uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van schaliegas. Daaruit blijkt dat de risico's voor milieu, grondwater en leefomgeving niet opwegen tegen de geringe (economische) opbrengsten.
14. De overheid stimuleert de winning van warmte uit geothermie.Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van huizen en glastuinbouwsector.
15. De overheid creëert financiële regelingen voor demonstratieprojecten van CO2-arme productietechniek in de energie-intensieve industrie.De energie-intensieve industrie verbruikt ongeveer 25% van alle Nederlandse energie. Het is dus van groot belang dat deze sector alternatieven gaat ontwikkelen om efficiënter met energie om te gaan. Met een demonstratieproject kunnen bedrijven een ingewikkelde technologie uitvoeren die anders op de plank blijven liggen en aantonen dat het werkt, rendabel is en CO2 bespaart.
 

Economie

stellingmening
16. Creëer een Nationale Investeringsbank voor het bevorderen van: (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Innovatie
 • D66 wil een publieke investeringsbank oprichten om geld beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld de duurzame energietransitie en digitale infrastructuur. Met een nationale investeringsbank kan geld beschikbaar worden gemaakt voor projecten op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven die met uitsluitend private investeringen niet rendabel zouden zijn.
 • Duurzaamheid
 • D66 wil een publieke investeringsbank oprichten om geld beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld de duurzame energietransitie en digitale infrastructuur. Met een nationale investeringsbank kan geld beschikbaar worden gemaakt voor projecten op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven die met uitsluitend private investeringen niet rendabel zouden zijn.
 • Circulaire economie
 • D66 wil een publieke investeringsbank oprichten om geld beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld de duurzame energietransitie en digitale infrastructuur. Met een nationale investeringsbank kan geld beschikbaar worden gemaakt voor projecten op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven die met uitsluitend private investeringen niet rendabel zouden zijn.
  17. De overheid stelt zich op als launching customer en helpt zo een markt te creëren voor gewenste technische ontwikkelingen.Bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten en diensten is het ontwikkelen van schaalgrootte en het naar de markt brengen van een innovatie van groot belang. De overheid kan hierbij helpen door als launching customer op te treden en duurzame producten en diensten in te kopen.
  18. De overheid zet in op het gebruik van biomassa als grondstof voor duurzame materialen.Biomassa speelt een belangrijke rol bij de grote veranderingen die transport, chemie en industrie doormaken op weg naar een CO2-arme en duurzame toekomst. Wij willen dat biomassa zo goed en vaak als mogelijk gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe materialen en voorkomen dat biomassa direct verbrand wordt voor energieopwekking. Niet duurzaam verbouwde biomassa is ongewenst.
  19. Regelgeving die de ontwikkeling van de circulaire economie in de weg staat, wordt afgeschaft.D66 wil een Grondstoffenakkoord om belemmeringen voor de circulaire economie weg te nemen, ruimte te maken voor demonstratieprojecten en internationale samenwerking te bevorderen. Per sector wordt verkend hoe wet- en regelgeving aangepast of geschrapt kan worden zodat de overgang naar een circulaire economie wordt vergemakkelijkt.
   

  Onderzoek

  stellingmening
  20. Er gaat structureel minstens een miljard euro per jaar meer naar fundamenteel onderzoek.D66 wil 1 miljard extra naar onderzoek en innovatie. Dat kan zowel fundamenteel als toegepast onderzoek zijn.
  21. Het topsectorenbeleid wordt toegesneden op maatschappelijke uitdagingen/cross-sectorale thema's.D66 wil het topsectoren omvormen naar Wereldthema's: vier grote wereldwijde maatschappelijke uitdagingen (klimaatverandering, digitalisering, zorg en grondstoffen- en voedselschaarste) waar Nederland oplossingen voor kan vinden en tegelijkertijd een wereldwijd leidende industrie kan opbouwen.
   

  Onderwijs

  stellingmening
  22. Programmeren komt verplicht in het lesrooster van het basis- en middelbaar onderwijs.Het vak Digitale Vaardigheden (inclusief programmeren)is absoluut noodzakelijk om onze kinderen voor te bereiden op de toekomst. Er is een grote behoefte bij scholieren en bedrijven aan deze kennis. Van belang is dat leraren goed worden opgeleid en bijgeschoold zodat zij ook in staat zijn dit vak te geven.
  23. Digitale vaardigheid wordt een leerdoel in het basis- en middelbaar onderwijs.Het is belangrijk dat het onderwijs met zijn tijd meegaat. Taal, rekenen en kennis blijven van belang, maar ook digitale vaardigheden zijn onmisbaar om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. D66 wil dan ook dat alle leerlingen kunnen werken aan deze vaardigheden.
  24. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt vakmanschap als volwaardig diploma.D66 vindt dat vakmanschap, in oude en nieuwe ambachten, thuishoort in het beroepsonderwijs. D66 is ook voorstander van de herinvoering van de Meestertitel. Hiermee wordt uitstekend vakmanschap erkend en gewaardeerd.
  25. De komende vier jaar verdwijnen de studentenstops in de bètatechnische studierichtingen door het creëren van extra opleidingscapaciteit.De afgelopen jaren is het beleid erop gericht om meer studenten te laten kiezen voor een bètastudie. Dat succesvolle beleid moeten we verder ondersteunen, niet begrenzen door middel van studentenstops.
   

  Mobiliteit

  stellingmening
  26. Er komt een kilometerheffing, afhankelijk van plaats en tijd.Betalen per kilometer vermindert files. D66 vindt het bovendien eerlijker om mensen te laten betalen voor het gebruik van de auto in plaats van voor het bezit. Bij invoering van de kilometerheffing schaffen we de wegenbelasting dan ook af, waardoor de kilometerheffing per saldo lastenneutraal wordt ingevoerd.
  27. De overheid bestrijdt files vooral met extra rijbanen.Verschillende deskundigen geven inmiddels aan dat meer asfalt niet meer het medicijn is tegen files. D66 wil slimme alternatieven als betalen naar gebruik en investeren in een uitgekiende en duurzame mix van wegen, water, spoor, lightrail, fiets en andere, nieuwe, vervoersvormen.
  28. Vanaf 2025 mogen alleen personenauto's zonder directe broeikasgasemissies worden verkocht.D66 is er voorstander van vanaf 2025 alleen emissieloze auto's te verkopen.
  29. Het treinvervoer krijgt een extra investeringsimpuls: de trein rijdt op drukke trajecten elk kwartier.D66 is voor het zogenaamde spoorboekloosreizen – in de Randstad moet je in een uur van-deur-tot-deur kunnen reizen met het openbaar vervoer. Alleen zo maak je het OV een serieus alternatief voor de auto en houdt je Nederland bereikbaar.
  30. Schiphol krijgt de mogelijkheid een zevende landingsbaan aan te leggen.Een zevende baan voor Schiphol is een scenario voor na 2035. Het hangt af van de marktontwikkelingen en van de toegestane groei van het maximaal aantal vliegbeweging in de verre toekomst of een zevende baan nodig is of niet. Dat laatste is alleen mogelijk als Schiphol na 2020 daarvoor ruimte creëert voor schonere en stillere vliegtuigen.
  31. Er komt wettelijke experimenteerruimte voor nieuwe vervoersconcepten.Om Nederland voorop te laten lopen met innovaties in vervoer is het creëren van ruimte voor experimenten heel belangrijk.
   

  Gezondheidszorg

  stellingmening
  32. De komende vier jaar is e-Health, zorg op afstand, onderdeel van de standaard gezondheidspraktijk.Voor veel mensen kan het een uitkomst zijn om op afstand met een zorgverlener te communiceren. Dit mag nooit een verplichting zijn, maar voor diegene voor wie het makkelijker is om via een beschermde omgeving met de arts te skypen of te e-mailen moet dit mogelijk zijn.
  33. De financiering van de zorg wordt zo ingericht dat die de toepassing van kostenbesparende technieken bevordert.Als we de zorg financieel betaalbaar en kwalitatief hoogstaand willen houden helpt het als we innovatief werken aan het toepassen van kostenbesparende technieken. Dit kan bijdragen aan extra tijd voor zorg, extra handen aan het bed en innovatieve techniek.
   

  Informatiemaatschappij

  stellingmening
  34. Voor internetproviders komt er een keurmerk cyberveiligheid.D66 wil wel een keurmerk voor veilige Internet der Dingen-apparaten. Daar zit het grootste risico wat betreft cyberveiligheid voor consumenten, niet zozeer bij het beleid van internetproviders.
  35. Digitale communicatie krijgt een wettelijk vastgestelde bescherming en valt onder briefgeheim.D66 vindt dat de inhoud van een digitaal bericht net als de ouderwetse papieren brief beschermd dient te zijn. Als je niet de verzender of ontvanger bent dan is het niet toegestaan om toegang te verschaffen tot digitale communicatie en kennis te nemen van de inhoud.
  36. Burgers hebben inzage in hun persoonlijke gegevens die de overheid voor haar dienstverlening gebruikt.D66 wil dat online gemakkelijk in te zien is welke gegevens de overheid over jou gebruikt en aan wie ze verstrekt worden. Als daar een fout in zit of als de verstrekking zonder goede reden gebeurt, moet je dat gemakkelijk kunnen corrigeren of erover contact kunnen opnemen.
  37. Overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn altijd aanvechtbaar.Tegen overheidsbeslissingen staat altijd bezwaar en beroep open. Ook als de motivatie daarvan digitaal is. D66 wil daarnaast voor ingrijpende beslissingen op basis van algoritmen altijd een menselijke toets.
  38. Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie in de publieke sfeer wordt getoetst door een bestaande of nieuw op te richten autoriteit.Er bestaat al een goede toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Het budget van deze toezichthouder moet verdriedubbeld worden om de toenemende verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren.
  39. Veiligheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om digitaal in te breken.Dezelfde gaten in de beveiliging die de politie en veiligheidsdiensten gebruiken om te hacken worden ook door criminelen gebruikt om je computer binnen te dringen. De politie zou voor onze veiligheid deze gaten juist moeten dichten. Onze veiligheidsdiensten hebben al een hackbevoegdheid, maar moeten daarbij steeds een zorgvuldige afweging maken.
  40. Veiligheidsdiensten mogen geen sleepnetmethoden of encryptie-inbreuk toepassen.Sleepnetmethoden of het in stand houden of inbouwen van kwetsbaarheden in encryptie zijn niet goed voor de veiligheid van mensen. De datahooiberg wordt groter, waardoor de speld moeilijker te vinden is. Veiligheidsdiensten mogen wel encryptie proberen te breken door bijvoorbeeld wachtwoorden te gokken, maar niet de manier van versleutelen of de implementatie ervan verzwakken.

  Legenda
    eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    niet beantwoord/gekozen
    niet meegewerkt aan enquête