technischestemwijzer.nl

GroenLinks

 

Klimaat

stellingmening
1. Nederland volgt op zijn minst de Europese klimaatdoelen: 40% CO2-reductie in 2030 en 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990.Toelichting GroenLinks is ambitieuzer dan deze Europese doelstellingen. Wij streven naar een 55% reductie in 2030.
2. Het klimaatbeleid wordt gestuurd op reductie van CO2, niet op een bepaalde techniek.GroenLinks zet vol in op schone energie uit zon- en wind om CO2-uitstoot te reduceren. Sommige technieken om CO2-uitstoot te reduceren zoals kernenergie, biomassa en het afvangen en opslaan van CO2-uitstoot hebben niet onze voorkeur, omdat deze andere negatieve milieu-effecten hebben.
3. De overheid maakt opslag van CO2 in oude velden op zee mogelijk.In lege gasvelden worden wat GroenLinks betreft geen stoffen opgeslagen die op den duur een gevaar kunnen vormen voor ons leefmilieu.
4. Verbeter het Europese CO2-handelssysteem zo dat bedrijven die goed presteren op het gebied van CO2-reductie, geen kostennadeel ondervinden ten opzichte van concurrenten buiten Europa.GroenLinks wil een heffing op CO2 uitstoot zodat de uitstoot omlaag gaat. Deze wordt breed ingevoerd, ook voor bedrijven die nu buiten het emissiehandelssysteem vallen. Bedrijven die geen CO2 uitstoten, hoeven deze heffing niet te betalen.
 

Energie

stellingmening
5. Windenergie op de Noordzee wordt fors uitgebreid.Met een investeringsplan voor schone energie bouwen we windparken op de Noordzee die miljoenen huishoudens van elektriciteit voorzien.
6. De subsidie voor windenergie moet de komende vier jaar verdwijnen.De transitie naar een schone economie kan niet zonder windenergie. Om onze doelen te bereiken moet de overheid hier flink in investeren.
7. De salderingsregeling voor eigen zonnestroom blijft bestaan.Schone energie die kleinverbruikers opwekken wordt niet belast.
8. De komende vier jaar komt er de verplichting dat nieuw te bouwen woningen minstens energieneutraal zijn.GroenLinks wil dat alle nieuwbouw binnen twee jaar energieneutraal wordt.
9. De overheid bevordert onderzoek naar kerncentrales die inherent veilig zijn.Deze stelling gaat uit van de onjuiste assumptie dat er kerncentrales zijn die inherent veilig zijn. Dat is niet het geval. Kernenergie opwekken en kernafval bewaren brengt altijd risico's met zich mee.
10. Stop met de (bij)stook van biomassa in de elektriciteitscentrales.GroenLinks wil dat de subsidie voor het verbranden van vaste biomassa bee?indigd wordt voor kolencentrales en uitgefaseerd voor andere installaties voor stroom- en warmteproductie.
11. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende technieken te gebruiken die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er komen maatregelen om dit strenger na te leven.Energiebesparing wordt fiscaal gestimuleerd, wat GroenLinks betreft.
12. De komende kabinetsperiode sluiten de kolencentrales.
13. Er komt geen verder onderzoek naar de winning van schaliegas.GroenLinks vindt de nadelen van schaliegaswinning zo groot dat we dit uitsluiten.
14. De overheid stimuleert de winning van warmte uit geothermie.
15. De overheid creëert financiële regelingen voor demonstratieprojecten van CO2-arme productietechniek in de energie-intensieve industrie.Energiebesparing wordt fiscaal gestimuleerd, wat GroenLinks betreft.
 

Economie

stellingmening
16. Creëer een Nationale Investeringsbank voor het bevorderen van: (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Innovatie
 • Er komt een groene investeringsbank die de marktsector stimuleert om samen met de overheid meer te investeren in grote groene projecten, innovatie en duurzame landbouw.
 • Duurzaamheid
 • Er komt een groene investeringsbank die de marktsector stimuleert om samen met de overheid meer te investeren in grote groene projecten, innovatie en duurzame landbouw.
 • Circulaire economie
 • Er komt een groene investeringsbank die de marktsector stimuleert om samen met de overheid meer te investeren in grote groene projecten, innovatie en duurzame landbouw.
  17. De overheid stelt zich op als launching customer en helpt zo een markt te creëren voor gewenste technische ontwikkelingen.De overheid laat de ontwikkeling van nieuwe groene technologie niet alleen aan de markt over. Door volledig duurzaam in te kopen, stimuleert de overheid de ontwikkeling van nieuwe groene technieken.
  18. De overheid zet in op het gebruik van biomassa als grondstof voor duurzame materialen.Door in te zetten op onze toppositie op het gebied van kennis van biobased materialen, kan Nederland wereldwijd voorloper worden van de circulaire economie.
  19. Regelgeving die de ontwikkeling van de circulaire economie in de weg staat, wordt afgeschaft.
   

  Onderzoek

  stellingmening
  20. Er gaat structureel minstens een miljard euro per jaar meer naar fundamenteel onderzoek.GroenLinks trekt in 100 miljoen extra uit voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
  21. Het topsectorenbeleid wordt toegesneden op maatschappelijke uitdagingen/cross-sectorale thema's.
   

  Onderwijs

  stellingmening
  22. Programmeren komt verplicht in het lesrooster van het basis- en middelbaar onderwijs.GroenLinks wil het basis- en middelbaar onderwijs niet verder belasten met extra eindtermen.
  23. Digitale vaardigheid wordt een leerdoel in het basis- en middelbaar onderwijs.GroenLinks wil het basis- en middelbaar onderwijs niet verder belasten met extra eindtermen.
  24. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt vakmanschap als volwaardig diploma.Er komen meer ambachtsscholen voor vakmensen. Jongeren krijgen een doorstroomrecht: een diploma is een diploma en geeft zonder extra voorwaarden recht op vervolgonderwijs.
  25. De komende vier jaar verdwijnen de studentenstops in de bètatechnische studierichtingen door het creëren van extra opleidingscapaciteit.Voor ons staat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs centraal, selectie aan de poort kan alleen bij uitzonderlijke opleidingen, zoals het conservatorium, worden toegepast.
   

  Mobiliteit

  stellingmening
  26. Er komt een kilometerheffing, afhankelijk van plaats en tijd.
  27. De overheid bestrijdt files vooral met extra rijbanen.De overheid bestrijdt files, wat GroenLinks betreft, vooral met een kilometerheffing.
  28. Vanaf 2025 mogen alleen personenauto's zonder directe broeikasgasemissies worden verkocht.
  29. Het treinvervoer krijgt een extra investeringsimpuls: de trein rijdt op drukke trajecten elk kwartier.Er komt extra spoor- en treincapaciteit, meer treinen op drukke trajecten en beter onderhoud van spoor en treinen. De trajecten waar treinen in hoge frequentie gaan rijden, worden verlengd tot buiten de Randstad. Zo wordt de flessenhals bij Ravenstein opgelost met een spoorverdubbeling waardoor Zuidoost-Nederland goed verbonden is met de rest van Nederland. Er komen meer nachttreinen buiten de Randstad, beter treinvervoer bij grote evenementen en snellere treinverbindingen met Noord-Nederland, Duitsland en Belgie? en een snelle trein op het HSL-trace?. In de trein kun je werken, mede dankzij snelle en veilige wifi en stopcontacten.
  30. Schiphol krijgt de mogelijkheid een zevende landingsbaan aan te leggen.Verdere groei van Schiphol is niet nodig door snelle internationale treinverbindingen.
  31. Er komt wettelijke experimenteerruimte voor nieuwe vervoersconcepten.Duurzame nieuwe vervoersconcepten kunnen op de volle steun van GroenLinks rekenen.
   

  Gezondheidszorg

  stellingmening
  32. De komende vier jaar is e-Health, zorg op afstand, onderdeel van de standaard gezondheidspraktijk.
  33. De financiering van de zorg wordt zo ingericht dat die de toepassing van kostenbesparende technieken bevordert.GroenLinks wil bezuinigen op de zorg door verspilling in de zorg tegen te gaan, de inkomens van specialisten aan banden te leggen en de marktmacht van de farmaceutische industrie te breken.. GroenLinks wil niet bezuinigen op de menselijke maat in de zorg.
   

  Informatiemaatschappij

  stellingmening
  34. Voor internetproviders komt er een keurmerk cyberveiligheid.De overheid stelt hoge eisen aan de cyberveiligheid van internetproviders. Een keurmerk is daar slechts de onderste stap van.
  35. Digitale communicatie krijgt een wettelijk vastgestelde bescherming en valt onder briefgeheim.
  36. Burgers hebben inzage in hun persoonlijke gegevens die de overheid voor haar dienstverlening gebruikt.
  37. Overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn altijd aanvechtbaar.
  38. Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie in de publieke sfeer wordt getoetst door een bestaande of nieuw op te richten autoriteit.De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer capaciteit om privacyschendingen aan te pakken en gaat ook instellingen en bedrijven begeleiden bij het organiseren van de opslag van persoonsgegevens.
  39. Veiligheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om digitaal in te breken.
  40. Veiligheidsdiensten mogen geen sleepnetmethoden of encryptie-inbreuk toepassen.

  Legenda
    eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    niet beantwoord/gekozen
    niet meegewerkt aan enquête