technischestemwijzer.nl

Partij voor de Dieren

 

Klimaat

stellingmening
1. Nederland volgt op zijn minst de Europese klimaatdoelen: 40% CO2-reductie in 2030 en 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990.De Partij voor de Dieren pleit voor een klimaatwet waarin is vastgelegd dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 40% minder is dan in 1990, en in 2030 65% minder. In 2040 is Nederland CO2-neutraal en wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.
2. Het klimaatbeleid wordt gestuurd op reductie van CO2, niet op een bepaalde techniek.De Partij voor de Dieren wil innovatie bevorderen.
3. De overheid maakt opslag van CO2 in oude velden op zee mogelijk.CO2-opslag is geen duurzame oplossing. Opslag onder Nederlandse bodem staat de Partij voor de Dieren niet toe, ook niet onder de Noordzee.
4. Verbeter het Europese CO2-handelssysteem zo dat bedrijven die goed presteren op het gebied van CO2-reductie, geen kostennadeel ondervinden ten opzichte van concurrenten buiten Europa.De Partij voor de Dieren pleit juist voor afschaffing van Europese C02-handelssysteem (ETS) omdat er dringend behoefte is aan een betere aanpak als het gaat om het beprijzen van CO2. Er bestaat niet zoiets als het recht om te vervuilen. Het systeem waarmee in dergelijke rechten kan worden verhandeld, ETS dus, heeft veel te weinig weten te bewerkstelligen waar het voor in het leven is geroepen: daadwerkelijke reductie van broeikasgassen. In plaats van doorgaan met een systeem dat onvoldoende oplevert, pleit de Partij voor de Dieren voor het daadwerkelijk beprijzen van CO2-inhoud en schaarste van goederen.
 

Energie

stellingmening
5. Windenergie op de Noordzee wordt fors uitgebreid.We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis; dat is noodzakelijk voor het milieu en de natuur en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Windenergie wordt mogelijk gemaakt op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden. Windparken op zee mogen geen aantoonbaar nadelige effecten hebben op het zeeleven.
6. De subsidie voor windenergie moet de komende vier jaar verdwijnen.We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis; dat is noodzakelijk voor het milieu en de natuur en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gas producerende landen. Wind- en zonne-energie hebben de toekomst.
7. De salderingsregeling voor eigen zonnestroom blijft bestaan.We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis; dat is noodzakelijk voor het milieu en de natuur en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op de daken. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen, belastingvrij.
8. De komende vier jaar komt er de verplichting dat nieuw te bouwen woningen minstens energieneutraal zijn.Vanaf 2018 bouwen we alle gebouwen tenminste energieneutraal: zij produceren minstens zo veel energie als ze verbruiken. Ook bestaande gebouwen en woonhuizen worden in hoog tempo energieneutraal gemaakt. Vanaf 2025 brengt de nieuwe bebouwde wijk meer energie op dan verbruikt wordt. Nieuwe wijken worden gasvrij.
9. De overheid bevordert onderzoek naar kerncentrales die inherent veilig zijn.Er komen geen nieuwe kerncentrales en de bestaande worden zo snel mogelijk gesloten.
10. Stop met de (bij)stook van biomassa in de elektriciteitscentrales.Er komen duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Zolang aan deze criteria niet is voldaan, worden er geen biobrandstoffen geïmporteerd. Verplichte bijmenging stopt per direct, evenals de import van hout en palmolie voor energieproductie.
11. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende technieken te gebruiken die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er komen maatregelen om dit strenger na te leven.Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid.
12. De komende kabinetsperiode sluiten de kolencentrales.De kolencentrales worden gesloten en kolenstroom mag het elektriciteitsnet niet meer op.
13. Er komt geen verder onderzoek naar de winning van schaliegas.Schalie- en steenkoolgas blijven in de grond, de winning wordt verboden. Er komen geen vergunningen voor proefboringen. Bestaande vergunningen worden ingetrokken. Zeer vervuilende fossiele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas komen Europa niet meer in; Nederland gaat zich daar sterk voor maken.
14. De overheid stimuleert de winning van warmte uit geothermie.Geothermie wordt ingezet met strikte waarborgen voor het milieu en ons drinkwater.
15. De overheid creëert financiële regelingen voor demonstratieprojecten van CO2-arme productietechniek in de energie-intensieve industrie.De overheid jaagt innovatie op klimaatgebied aan.
 

Economie

stellingmening
16. Creëer een Nationale Investeringsbank voor het bevorderen van: (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Innovatie
 • Er komt een groene investeringsbank, in handen van de overheid. In samenwerking met private groene banken kan zo geïnvesteerd worden in een duurzame en solidaire economie. De groene investeringsbank maakt het voor het midden- en kleinbedrijf en groene start-ups makkelijker om aan kapitaal te komen.
 • Duurzaamheid
 • Er komt een groene investeringsbank, in handen van de overheid. In samenwerking met private groene banken kan zo geïnvesteerd worden in een duurzame en solidaire economie. De groene investeringsbank maakt het voor het midden- en kleinbedrijf en groene start-ups makkelijker om aan kapitaal te komen.
 • Circulaire economie
 • Er komt een groene investeringsbank, in handen van de overheid. In samenwerking met private groene banken kan zo geïnvesteerd worden in een duurzame en solidaire economie. De groene investeringsbank maakt het voor het midden- en kleinbedrijf en groene start-ups makkelijker om aan kapitaal te komen.
  17. De overheid stelt zich op als launching customer en helpt zo een markt te creëren voor gewenste technische ontwikkelingen.De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks ruim 60 miljard euro aan producten en diensten. Dat is bijna 10% van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee hebben overheden en semioverheden een krachtig instrument in handen voor verduurzaming, innovatie en versterking van het midden- en kleinbedrijf. De aanbestedingsprocedures worden zodanig aangepast dat alle inkopen gegarandeerd duurzaam, diervriendelijk en sociaal verantwoord zijn. Met name het midden- en kleinbedrijf moet hiervan kunnen profiteren.
  18. De overheid zet in op het gebruik van biomassa als grondstof voor duurzame materialen.Er komen strenge duurzaamheidscriteria voor de import van grondstoffen, zoals palmolie, soja en biomassa.
  19. Regelgeving die de ontwikkeling van de circulaire economie in de weg staat, wordt afgeschaft.Regelgeving mag de nieuwe, duurzame economie niet in de weg staan.
   

  Onderzoek

  stellingmening
  20. Er gaat structureel minstens een miljard euro per jaar meer naar fundamenteel onderzoek.De overheid investeert extra geld in fundamenteel onderzoek.Om kwaliteit en onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te vergroten, wordt een groter deel hiervan gefinancierd via vaste (meerjarige) financiering. Het overheidsbudget voor eerste- en tweedegeldstroomonderzoek wordt hiertoe structureel verhoogd.
  21. Het topsectorenbeleid wordt toegesneden op maatschappelijke uitdagingen/cross-sectorale thema's.De Partij voor de Dieren pleit voor afschaffing van het topsectorenbeleid omdat dit innovatie en de transitie naar een circulaire economie juist in de weg staat. Er komt innovatiebeleid dat juist ook nieuwe spelers een kans geeft.
   

  Onderwijs

  stellingmening
  22. Programmeren komt verplicht in het lesrooster van het basis- en middelbaar onderwijs.Onderwijs moet niet alleen gericht zijn op het ontwikkelen van cognitieve vermogens maar op de ontplooiing van aále menselijke vermogens, inclusief sociale, emotionele, motorische en creatieve vermogens. Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van prioriteiten. Geen onderwijs dat gebaseerd is op standaardisatie, controle, concurrentie en zakelijke managementmodellen.
  23. Digitale vaardigheid wordt een leerdoel in het basis- en middelbaar onderwijs.Basisscholen en middelbare scholen bieden lessen in mediawijsheid aan waarin scholieren leren om te gaan met internet en andere media.
  24. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt vakmanschap als volwaardig diploma.Sinds lange tijd maakt Nederland nauwelijks meer zelf producten als kleding, schoenen en meubels. Ook laten we producten steeds minder vaak repareren of herstellen en zijn we geen koploper in het ontwikkelen en maken van duurzame producten zoals zonnepanelen. Dit is een gemiste kans; veel mensen in ons land beschikken over sterke ondernemingszin en veel creativiteit. Laten we die gebruiken!
  25. De komende vier jaar verdwijnen de studentenstops in de bètatechnische studierichtingen door het creëren van extra opleidingscapaciteit.
   

  Mobiliteit

  stellingmening
  26. Er komt een kilometerheffing, afhankelijk van plaats en tijd.Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met tijdstip en plaats van het autoverkeer. De privacy van de gebruiker wordt daarbij gegarandeerd.
  27. De overheid bestrijdt files vooral met extra rijbanen.Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen, anders dan om milieuvervuilende knelpunten op te heffen of de verkeersveiligheid te bevorderen. Dat betekent ook dat de verbreding van de A27, de Rijnlandroute, Ringweg Groningen, de Rotterdamse Baan en de Blankenburgtunnel niet doorgaan.
  28. Vanaf 2025 mogen alleen personenauto's zonder directe broeikasgasemissies worden verkocht.Volledig elektrische auto's en auto's die op waterstof rijden worden fiscaal aantrekkelijker. In 2025 worden er geen nieuwe auto's met verbrandingsmotoren meer verkocht.
  29. Het treinvervoer krijgt een extra investeringsimpuls: de trein rijdt op drukke trajecten elk kwartier.Ook wil de Partij voor de Dieren dat treinstations beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers, met voldoende en veilige fietsenstallingen. Het OV-fiets systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV- knooppunten.
  30. Schiphol krijgt de mogelijkheid een zevende landingsbaan aan te leggen.Nederland investeert niet in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol, Luchthaven Lelystad, Groningen Airport, Eelde en Maastricht Aachen Airport worden niet verder uitgebreid. Vliegveld Twente wordt niet aangelegd.
  31. Er komt wettelijke experimenteerruimte voor nieuwe vervoersconcepten.De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficie?nt en comfortabel openbaar vervoer.
   

  Gezondheidszorg

  stellingmening
  32. De komende vier jaar is e-Health, zorg op afstand, onderdeel van de standaard gezondheidspraktijk.De inzet van domotica en e-health thuis wordt door de overheid gestimuleerd. Voor domotica, zoals het internet der dingen, gelden strenge veiligheidseisen. Onveilige situaties zoals DDoS-aanvallen vanuit domotica worden zo voorkomen.
  33. De financiering van de zorg wordt zo ingericht dat die de toepassing van kostenbesparende technieken bevordert.Bezuinigingen mogen echter nooit ten koste gaan van de juiste zorg voor de patiënt.
   

  Informatiemaatschappij

  stellingmening
  34. Voor internetproviders komt er een keurmerk cyberveiligheid.Bedrijven worden verplicht om burgers in te lichten als hun gegevens zijn gelekt. Hackers die beveiligingslekken blootleggen krijgen bescherming.
  35. Digitale communicatie krijgt een wettelijk vastgestelde bescherming en valt onder briefgeheim.Internetaanbieders worden niet gebruikt als verlengstuk van de opsporingsdiensten. De bewaarplicht van gegevens van burgers wordt afgeschaft. Het communicatiegeheim wordt beschermd en gerespecteerd.
  36. Burgers hebben inzage in hun persoonlijke gegevens die de overheid voor haar dienstverlening gebruikt.Nederland gaat persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen. Bedrijven melden hoe vaak ze gegevens ten behoeve van justitie openbaar hebben moeten maken.
  37. Overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn altijd aanvechtbaar.Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat. Inperking van de rechten van burgers mag alleen in uiterste gevallen.
  38. Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie in de publieke sfeer wordt getoetst door een bestaande of nieuw op te richten autoriteit.Nederland gaat persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt de bevoegdheid en middelen die nodig zijn om zijn taak goed uit te voeren, vergelijkbaar met de bevoegdheden van de Autoriteit Consument en Markt. Nieuwe beleids- en wetsvoorstellen worden getoetst op de gevolgen voor de privacy. Wanneer deze de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aantasten, worden ze aangepast of gaan van tafel. Nederland krijgt een instantie die feitelijk en gedetailleerd rapporteert over specifieke incidenten op het gebied van inbreuken op de veiligheid van onze digitale infrastructuur.
  39. Veiligheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om digitaal in te breken.Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is. Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoons.
  40. Veiligheidsdiensten mogen geen sleepnetmethoden of encryptie-inbreuk toepassen.De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat. Inperking van de rechten van burgers mag alleen in uiterste gevallen. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven.

  Legenda
    eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    niet beantwoord/gekozen
    niet meegewerkt aan enquête