technischestemwijzer.nl

PVV

 

Klimaat

stellingmening
1. Nederland volgt op zijn minst de Europese klimaatdoelen: 40% CO2-reductie in 2030 en 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990.
2. Het klimaatbeleid wordt gestuurd op reductie van CO2, niet op een bepaalde techniek.
3. De overheid maakt opslag van CO2 in oude velden op zee mogelijk.
4. Verbeter het Europese CO2-handelssysteem zo dat bedrijven die goed presteren op het gebied van CO2-reductie, geen kostennadeel ondervinden ten opzichte van concurrenten buiten Europa.
 

Energie

stellingmening
5. Windenergie op de Noordzee wordt fors uitgebreid.
6. De subsidie voor windenergie moet de komende vier jaar verdwijnen.
7. De salderingsregeling voor eigen zonnestroom blijft bestaan.
8. De komende vier jaar komt er de verplichting dat nieuw te bouwen woningen minstens energieneutraal zijn.
9. De overheid bevordert onderzoek naar kerncentrales die inherent veilig zijn.
10. Stop met de (bij)stook van biomassa in de elektriciteitscentrales.
11. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende technieken te gebruiken die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er komen maatregelen om dit strenger na te leven.
12. De komende kabinetsperiode sluiten de kolencentrales.
13. Er komt geen verder onderzoek naar de winning van schaliegas.
14. De overheid stimuleert de winning van warmte uit geothermie.
15. De overheid creëert financiële regelingen voor demonstratieprojecten van CO2-arme productietechniek in de energie-intensieve industrie.
 

Economie

stellingmening
16. Creëer een Nationale Investeringsbank voor het bevorderen van: (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Innovatie
 • Duurzaamheid
 • Circulaire economie
 • 17. De overheid stelt zich op als launching customer en helpt zo een markt te creëren voor gewenste technische ontwikkelingen.
  18. De overheid zet in op het gebruik van biomassa als grondstof voor duurzame materialen.
  19. Regelgeving die de ontwikkeling van de circulaire economie in de weg staat, wordt afgeschaft.
   

  Onderzoek

  stellingmening
  20. Er gaat structureel minstens een miljard euro per jaar meer naar fundamenteel onderzoek.
  21. Het topsectorenbeleid wordt toegesneden op maatschappelijke uitdagingen/cross-sectorale thema's.
   

  Onderwijs

  stellingmening
  22. Programmeren komt verplicht in het lesrooster van het basis- en middelbaar onderwijs.
  23. Digitale vaardigheid wordt een leerdoel in het basis- en middelbaar onderwijs.
  24. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt vakmanschap als volwaardig diploma.
  25. De komende vier jaar verdwijnen de studentenstops in de bètatechnische studierichtingen door het creëren van extra opleidingscapaciteit.
   

  Mobiliteit

  stellingmening
  26. Er komt een kilometerheffing, afhankelijk van plaats en tijd.
  27. De overheid bestrijdt files vooral met extra rijbanen.
  28. Vanaf 2025 mogen alleen personenauto's zonder directe broeikasgasemissies worden verkocht.
  29. Het treinvervoer krijgt een extra investeringsimpuls: de trein rijdt op drukke trajecten elk kwartier.
  30. Schiphol krijgt de mogelijkheid een zevende landingsbaan aan te leggen.
  31. Er komt wettelijke experimenteerruimte voor nieuwe vervoersconcepten.
   

  Gezondheidszorg

  stellingmening
  32. De komende vier jaar is e-Health, zorg op afstand, onderdeel van de standaard gezondheidspraktijk.
  33. De financiering van de zorg wordt zo ingericht dat die de toepassing van kostenbesparende technieken bevordert.
   

  Informatiemaatschappij

  stellingmening
  34. Voor internetproviders komt er een keurmerk cyberveiligheid.
  35. Digitale communicatie krijgt een wettelijk vastgestelde bescherming en valt onder briefgeheim.
  36. Burgers hebben inzage in hun persoonlijke gegevens die de overheid voor haar dienstverlening gebruikt.
  37. Overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn altijd aanvechtbaar.
  38. Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie in de publieke sfeer wordt getoetst door een bestaande of nieuw op te richten autoriteit.
  39. Veiligheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om digitaal in te breken.
  40. Veiligheidsdiensten mogen geen sleepnetmethoden of encryptie-inbreuk toepassen.

  Legenda
    eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    niet beantwoord/gekozen
    niet meegewerkt aan enquête