technischestemwijzer.nl

SP

 

Klimaat

stellingmening
1. Nederland volgt op zijn minst de Europese klimaatdoelen: 40% CO2-reductie in 2030 en 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990.De SP houdt vast aan de doelstelling om CO2-neutraal te worden. Als nieuwe technologie en inzichten het mogelijk maken, zetten we in om dit doel eerder te bereiken.
2. Het klimaatbeleid wordt gestuurd op reductie van CO2, niet op een bepaalde techniek.Het behalen van de doelstellingen is het belangrijkste. Een mix van duurzame energiebronnen en andere maatregelen is noodzakelijk. Kernenergie wijzen wij echter af.
3. De overheid maakt opslag van CO2 in oude velden op zee mogelijk.Wij hebben een voorkeur voor duurzaamheidsmaatregelen die ook strategisch bijdragen aan onze energievoorzieningen
4. Verbeter het Europese CO2-handelssysteem zo dat bedrijven die goed presteren op het gebied van CO2-reductie, geen kostennadeel ondervinden ten opzichte van concurrenten buiten Europa.Het huidige emissiehandelsysteem functioneert niet, zoveel is duidelijk. Wat de SP betreft zetten we in op een systeem waarbij de vervuiler echt betaalt.
 

Energie

stellingmening
5. Windenergie op de Noordzee wordt fors uitgebreid.De SP is voorstander van meer inzetten op windenergie op zee, zeker nu de kostprijs hiervoor steeds lager wordt.
6. De subsidie voor windenergie moet de komende vier jaar verdwijnen.
7. De salderingsregeling voor eigen zonnestroom blijft bestaan.
8. De komende vier jaar komt er de verplichting dat nieuw te bouwen woningen minstens energieneutraal zijn.De SP is ervoor nieuwe woningen standaard energieneutraal te maken.
9. De overheid bevordert onderzoek naar kerncentrales die inherent veilig zijn.Geen enkele energiecentrale is inherent veilig, ook kerncentrales niet. Wij zien geen toekomst in kernenergie.
10. Stop met de (bij)stook van biomassa in de elektriciteitscentrales.In de praktijk blijkt bijstook van biomassa weggegooid geld te zijn. Wij geloven dat er betere technieken zijn.
11. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende technieken te gebruiken die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er komen maatregelen om dit strenger na te leven.De SP is voor nieuwe wettelijke verplichtingen voor bedrijven. Deze kunnen gepaard gaan met vergoedingen.
12. De komende kabinetsperiode sluiten de kolencentrales.De SP is voorstander van de sluiting van kolencentrales, zo snel als technisch mogelijk is. Dit moet in ieder geval binnen 10 jaar gebeuren.
13. Er komt geen verder onderzoek naar de winning van schaliegas.De SP ziet niets in het winnen van schaliegas. Verder onderzoek is dus niet nodig.
14. De overheid stimuleert de winning van warmte uit geothermie.De SP wil serieus werk maken van gebruik van (duurzame) restwarmte en stimuleren het gebruik van geothermie.
15. De overheid creëert financiële regelingen voor demonstratieprojecten van CO2-arme productietechniek in de energie-intensieve industrie.Dit kan een goede aanleiding zijn om CO2-arme technieken snel te verspreiden en implementeren.
 

Economie

stellingmening
16. Creëer een Nationale Investeringsbank voor het bevorderen van: (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Innovatie
 • De SP is voorstader van een nationale investeringsbank, specifiek voor het MKB, die inzet op werkgelegenheid, ontwikkeling, innovatie en verduurzaming van de economie.
 • Duurzaamheid
 • De SP is voorstader van een nationale investeringsbank, specifiek voor het MKB, die inzet op werkgelegenheid, ontwikkeling, innovatie en verduurzaming van de economie.
 • Circulaire economie
 • De SP is voorstader van een nationale investeringsbank, specifiek voor het MKB, die inzet op werkgelegenheid, ontwikkeling, innovatie en verduurzaming van de economie.
  17. De overheid stelt zich op als launching customer en helpt zo een markt te creëren voor gewenste technische ontwikkelingen.De SP wil dat de overheid inzet op innovatie op duurzaamheidsgebied.
  18. De overheid zet in op het gebruik van biomassa als grondstof voor duurzame materialen.De SP is geen voorstander van verbanding van biomassa, maar plantaardig afval kan zeker nuttig ingezet worden in bijvoorbeeld de bouw.
  19. Regelgeving die de ontwikkeling van de circulaire economie in de weg staat, wordt afgeschaft.De SP is voorstander van het ontwikkelen van een circulaire economie. Regelgeving die dat nodeloos in de weg staat moet verdwijnen.
   

  Onderzoek

  stellingmening
  20. Er gaat structureel minstens een miljard euro per jaar meer naar fundamenteel onderzoek.De SP wil dat er bij de onderzoeksgelden veel meer wordt ingezet op fundamenteel onderzoek (eerste geldstroom). In de komende kabinetsperiode kunnen we een grote stap in deze richting zetten.
  21. Het topsectorenbeleid wordt toegesneden op maatschappelijke uitdagingen/cross-sectorale thema's.Het topsectorenbeleid wordt gericht op echte innovatie en moet er niet alleen zijn voor de grote multinationals. De invloed van de grote bedrijven wordt ingeperkt en de stem van kennisinstellingen en universiteiten wordt versterkt.
   

  Onderwijs

  stellingmening
  22. Programmeren komt verplicht in het lesrooster van het basis- en middelbaar onderwijs.De SP is geen voorstander van het opleggen van verdere roosterverplichtingen aan het onderwijs. Extra zaken toevoegen aan het pakket gaat immers ten koste van andere zaken.
  23. Digitale vaardigheid wordt een leerdoel in het basis- en middelbaar onderwijs.De SP is voorstander van meer aandacht voor digitale vaardigheid op scholen.
  24. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt vakmanschap als volwaardig diploma.Elke leerling in het MBO moet een vak kunnen leren gericht op vakmanschap.
  25. De komende vier jaar verdwijnen de studentenstops in de bètatechnische studierichtingen door het creëren van extra opleidingscapaciteit.Het is onzinnig om beperkingen in te bouwen in opleidingen waar vraag naar is onder studenten en werkgevers.
   

  Mobiliteit

  stellingmening
  26. Er komt een kilometerheffing, afhankelijk van plaats en tijd.We maken de komende periode een begin met het betalen van bezit naar het betalen voor gebruik van de auto. We kijken daarbij nauwkeurig naar alle voor- en nadelen voor alle delen van het land en elke soort van weggebruiker.
  27. De overheid bestrijdt files vooral met extra rijbanen.De afgelopen kabinetten hebben laten zien dat meer asfalt niet leidt tot minder files. Investeren in openbaar vervoer en het aanpakken van knelpunten op de wegen is een veel beter middel.
  28. Vanaf 2025 mogen alleen personenauto's zonder directe broeikasgasemissies worden verkocht.Dit is voor de SP een eerste stap om vanaf 2035 volledig emissievrij te gaan rijden.
  29. Het treinvervoer krijgt een extra investeringsimpuls: de trein rijdt op drukke trajecten elk kwartier.De SP is een groot voorstander van investeren in meer en betaalbaar openbaar vervoer.
  30. Schiphol krijgt de mogelijkheid een zevende landingsbaan aan te leggen.De groei van Schiphol moet nu komen uit meer schonere, efficiëntere en grotere vliegtuigen, om de overlast te beperken.
  31. Er komt wettelijke experimenteerruimte voor nieuwe vervoersconcepten.Deze moeten wat de SP betreft ook leiden tot nieuwe vormen van ov van deur tot deur.
   

  Gezondheidszorg

  stellingmening
  32. De komende vier jaar is e-Health, zorg op afstand, onderdeel van de standaard gezondheidspraktijk.Nieuwe technologische toepassingen en e-health kunnen de zorg verbeteren, maar mogen nooit een aanleiding zijn om de menselijke maat in de zorg te laten varen. Onderlinge steun en menselijk contact blijven een voorwaarde voor goede zorg.
  33. De financiering van de zorg wordt zo ingericht dat die de toepassing van kostenbesparende technieken bevordert.Hoewel je altijd moet kijken hoe je kosten kunt besparen, moet dit zonder winstoogmerk zijn en mag het belang van de patiënt niet worden geschaad.
   

  Informatiemaatschappij

  stellingmening
  34. Voor internetproviders komt er een keurmerk cyberveiligheid.Dit keurmerk kan een aanvulling zijn op wettelijke regels voor internetproviders.
  35. Digitale communicatie krijgt een wettelijk vastgestelde bescherming en valt onder briefgeheim.De SP is er voorstander van digitale communicatie als email dezelfde grondwettelijke bescherming te geven als de post.
  36. Burgers hebben inzage in hun persoonlijke gegevens die de overheid voor haar dienstverlening gebruikt.Patiënten moeten altijd zelf kunnen bepalen wanneer iemand inzicht heeft ebn hebben daarover het laatste woord.
  37. Overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn altijd aanvechtbaar.Het is sowieso verstandig als overheidsbeslissingen een mogelijkheid tot beroep hebben. Dat geldt zeker voor dit soort zaken.
  38. Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie in de publieke sfeer wordt getoetst door een bestaande of nieuw op te richten autoriteit.Dit lijkt een logische extra taak voor de autoriteit persoonsgegevens.
  39. Veiligheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om digitaal in te breken.Veiligheidsdiensten kunnen een gegronde reden hebben om digitaal in te breken, en hebben hiertoe al de mogelijkheid.
  40. Veiligheidsdiensten mogen geen sleepnetmethoden of encryptie-inbreuk toepassen.De SP wijst sleepnetmethodes af omdat dit niet efficient is en inbreuk maakt op de privacy van mensen die nergens van verdacht worden.

  Legenda
    eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    niet beantwoord/gekozen
    niet meegewerkt aan enquête