technischestemwijzer.nl

VVD

 

Klimaat

stellingmening
1. Nederland volgt op zijn minst de Europese klimaatdoelen: 40% CO2-reductie in 2030 en 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990.
2. Het klimaatbeleid wordt gestuurd op reductie van CO2, niet op een bepaalde techniek.
3. De overheid maakt opslag van CO2 in oude velden op zee mogelijk.
4. Verbeter het Europese CO2-handelssysteem zo dat bedrijven die goed presteren op het gebied van CO2-reductie, geen kostennadeel ondervinden ten opzichte van concurrenten buiten Europa.
 

Energie

stellingmening
5. Windenergie op de Noordzee wordt fors uitgebreid.We komen de afspraak uit het SER Energieakkoord (4450 MW) Wind op Zee na en ook daarna zetten we door middel van de Nationale Energieagenda in op meer wind op zee.
6. De subsidie voor windenergie moet de komende vier jaar verdwijnen.Door de snelle technologische ontwikkelingen zal subsidie snel niet nodig meer zijn.
7. De salderingsregeling voor eigen zonnestroom blijft bestaan.
8. De komende vier jaar komt er de verplichting dat nieuw te bouwen woningen minstens energieneutraal zijn.Per 2021 is deze verplichting er al.
9. De overheid bevordert onderzoek naar kerncentrales die inherent veilig zijn.
10. Stop met de (bij)stook van biomassa in de elektriciteitscentrales.
11. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende technieken te gebruiken die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er komen maatregelen om dit strenger na te leven.
12. De komende kabinetsperiode sluiten de kolencentrales.
13. Er komt geen verder onderzoek naar de winning van schaliegas.Hoewel de kans klein is dat we het in Nederland gaan winnen is nader onderzoek goed.
14. De overheid stimuleert de winning van warmte uit geothermie.
15. De overheid creëert financiële regelingen voor demonstratieprojecten van CO2-arme productietechniek in de energie-intensieve industrie.
 

Economie

stellingmening
16. Creëer een Nationale Investeringsbank voor het bevorderen van: (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Innovatie
 • Door het samenvoegen van bestaande instituties (zoals BNG, waterschap bank, FMO en NIA) en van verschillende instellingen, kan een sterke Nederlandse financieringsinstelling ontstaan. Deze instelling moet gericht zijn op het bijeenbrengen van kapitaal voor rendabele investeringen in grootschalige projecten gericht op bijvoorbeeld infrastructuur, energie, innovatie en ondernemerschap
 • Duurzaamheid
 • Door het samenvoegen van bestaande instituties (zoals BNG, waterschap bank, FMO en NIA) en van verschillende instellingen, kan een sterke Nederlandse financieringsinstelling ontstaan. Deze instelling moet gericht zijn op het bijeenbrengen van kapitaal voor rendabele investeringen in grootschalige projecten gericht op bijvoorbeeld infrastructuur, energie, innovatie en ondernemerschap
 • Circulaire economie
 • Door het samenvoegen van bestaande instituties (zoals BNG, waterschap bank, FMO en NIA) en van verschillende instellingen, kan een sterke Nederlandse financieringsinstelling ontstaan. Deze instelling moet gericht zijn op het bijeenbrengen van kapitaal voor rendabele investeringen in grootschalige projecten gericht op bijvoorbeeld infrastructuur, energie, innovatie en ondernemerschap
  17. De overheid stelt zich op als launching customer en helpt zo een markt te creëren voor gewenste technische ontwikkelingen.De Nederlandse overheid kan meer ruimte bieden aan innovatieve manieren van energieopwekking, bijvoorbeeld door middel van biomassa, blue energy en mono- en covergisting. Ook kan de overheid vaker optreden als launching customer van nieuwe innovatieve technologieën.
  18. De overheid zet in op het gebruik van biomassa als grondstof voor duurzame materialen.
  19. Regelgeving die de ontwikkeling van de circulaire economie in de weg staat, wordt afgeschaft.
   

  Onderzoek

  stellingmening
  20. Er gaat structureel minstens een miljard euro per jaar meer naar fundamenteel onderzoek.De VVD maakt substantieel geld vrij voor fundamenteel onderzoek. Een miljard wordt echter niet gehaald.
  21. Het topsectorenbeleid wordt toegesneden op maatschappelijke uitdagingen/cross-sectorale thema's.Het huidige innovatiebeleid willen we dan ook doorzetten, waarbij we goed blijven kijken of het beleid moet worden aangevuld dan wel verruimd en of extra investeringen nodig zijn. Een voorbeeld van een aanpassing is de ruimte die moet worden geboden aan sector-overstijgende samenwerking.
   

  Onderwijs

  stellingmening
  22. Programmeren komt verplicht in het lesrooster van het basis- en middelbaar onderwijs.De VVD wil dat digitale vaardigheden, waar programmeren een onderdeel van moet worden, een plek geven in een nieuw onderwijscurriculum.
  23. Digitale vaardigheid wordt een leerdoel in het basis- en middelbaar onderwijs.De VVD wil dat digitale vaardigheden, waar programmeren een onderdeel van moet worden, een plek geven in een nieuw onderwijscurriculum.
  24. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt vakmanschap als volwaardig diploma.Een mbo-opleiding moet goed aansluiten op het hedendaagse vakmanschap. Daarom willen wij dat bij de samenstelling van de onderwijsinhoud het (regionale) bedrijfsleven nadrukkelijker wordt betrokken.
  25. De komende vier jaar verdwijnen de studentenstops in de bètatechnische studierichtingen door het creëren van extra opleidingscapaciteit.We moeten ons samen met de bètatechnische opleidingen inspannen om studentenstops tegen te gaan. Als bedrijven schreeuwen om meer technici is het vreemd om daar een stop op te zetten.
   

  Mobiliteit

  stellingmening
  26. Er komt een kilometerheffing, afhankelijk van plaats en tijd.De VVD is tegen een kilometerheffing.
  27. De overheid bestrijdt files vooral met extra rijbanen.
  28. Vanaf 2025 mogen alleen personenauto's zonder directe broeikasgasemissies worden verkocht.
  29. Het treinvervoer krijgt een extra investeringsimpuls: de trein rijdt op drukke trajecten elk kwartier.
  30. Schiphol krijgt de mogelijkheid een zevende landingsbaan aan te leggen.
  31. Er komt wettelijke experimenteerruimte voor nieuwe vervoersconcepten.
   

  Gezondheidszorg

  stellingmening
  32. De komende vier jaar is e-Health, zorg op afstand, onderdeel van de standaard gezondheidspraktijk.E-health en andere technologische toepassingen kunnen helpen de regie op het eigen leven te houden, de kwaliteit van leven te verbeteren en langer zelfstandig thuis te wonen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat op een laagdrempelige, snelle en veilige manier contact kan worden gelegd me een arts of verpleegkundige.
  33. De financiering van de zorg wordt zo ingericht dat die de toepassing van kostenbesparende technieken bevordert.Zorggelden moeten zo veel mogelijk worden samengevoegd, zodat samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisarts en medisch specialist wordt gestimuleerd. Daardoor kunnen medische ingrepen in de buurt plaatsvinden in plaats van het ziekenhuis.
   

  Informatiemaatschappij

  stellingmening
  34. Voor internetproviders komt er een keurmerk cyberveiligheid.De VVD heeft geen bezwaar tegen een keurmerk cyberveiligheid voor internetproviders, maar vindt een verplichting door de overheid vooralsnog niet noodzakelijk. Een keurmerk an sich draagt niet bij aan cyberveiligheid.
  35. Digitale communicatie krijgt een wettelijk vastgestelde bescherming en valt onder briefgeheim.
  36. Burgers hebben inzage in hun persoonlijke gegevens die de overheid voor haar dienstverlening gebruikt.
  37. Overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn altijd aanvechtbaar.In beginsel zijn alle overheidsbeslissingen aanvechtbaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dus ook overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken.
  38. Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie in de publieke sfeer wordt getoetst door een bestaande of nieuw op te richten autoriteit.De Autoriteit Persoonsgegevens (de opvolger van het College bescherming persoonsgegevens) heeft hier een rol. Het oprichten van een nieuwe autoriteit is daarom niet nodig.
  39. Veiligheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om digitaal in te breken.De snelle ontwikkelingen van technologie, internet en computercriminaliteit en de toegenomen terroristische dreiging maken een modernisering en uitbreiding van de bevoegdheden voor opsporing en vervolging noodzakelijk.
  40. Veiligheidsdiensten mogen geen sleepnetmethoden of encryptie-inbreuk toepassen.De VVD wil de bevoegdheden van de veiligheidsdiensten uitbreiden en aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen en communicatiemiddelen. Kabelgebonden interceptie is hier onderdeel van. Negentig procent van het internetverkeer verloopt tegenwoordig via de kabel. Daarom moet het voor veiligheidsdiensten mogelijk zijn terroristische activiteiten over de kabel te volgen.

  Legenda
    eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
    niet beantwoord/gekozen
    niet meegewerkt aan enquête